Sol

Sol Modern T rkiye de Siyas D nce Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir kit

 • Title: Sol
 • Author: Murat Gültekingil
 • ISBN: 9789750505072
 • Page: 212
 • Format: Hardcover
 • Modern T rkiye de Siyas D nce, Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n, siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak, analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir kitap kimli i de ta d bu dokuz ciltlik edisyonda, d nsel y nelimler, tart malar polemikler, ideolojik s ylemler, zerinde odakla lan izlekler, ayr ca bunlar n dModern T rkiye de Siyas D nce, Cumhuriyet T rkiyesi ndeki belli ba l d nce ak mlar n n, siyasal a l mlar ve etkilerini esas alarak, analitik bir de erlendirmesini hedefliyor Her cildin ba ms z bir kitap kimli i de ta d bu dokuz ciltlik edisyonda, d nsel y nelimler, tart malar polemikler, ideolojik s ylemler, zerinde odakla lan izlekler, ayr ca bunlar n d nsel esin kaynaklar , d nemler ve ak mlar boyunca etkisini hissettiren g l zihniyet kal plar mercek alt na al n yor Ayr ca politik d nceye etkisi olan kurumlar, dergiler, d nce insanlar n n portreleri kart l yor Baz konular sorunlar ise, farkl ak mlar ba lam nda ele al narak, de i ik vecheleriyle inceleniyor Ana ak mlar, d neme damgas n vurmu ideolojiler yan nda, marjinal say lan aray lar , savrulu lar da g z ard etmedenT rkiye de sol d ncenin de k kleri, siyasal muhalefet ak mlar n n ana damar olan Gen Osmanl lar J n T rkler ttihat ve Terakki izgisine dayan r Ancak T rkiye de etkili olmu di er siyasal d nce ak mlar ile kar la t r ld nda, uluslararas evrensel d nce kaynaklar yla ili kisi en yo un olan , soldur Modern T rkiye de Siyas D nce dizisinin Sol cildinde, sol d ncenin Osmanl T rkiye tarihi i indeki ser veni, sol sosyalist d ncenin uluslararas g ndemleri ve tart malar yla ili kisi ihmal edilmeden ele al n yor Sol d ncenin di er siyasal d nce ak mlar ile al veri i, onlardan etkilenmesinin, onlar etkilemesinin s n rlar inceleniyor Sosyal demokrasiden kom nizme uzanan yelpazede, sol ideolojinin T rkiye deki patikalar , eylemlilikleriyle etkile imi i inde takip ediliyor Bu geni yelpaze i inde, sol ideolojinin bi imlenmesine katk da bulunan hareketlerin, dergilerin, ki ilerin ele tirel portreleri iziliyor.

  One thought on “Sol”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *