Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb

Licencja na zabijanie Komanda mierci tajnych s u b W wojnie przeciwko terroryzmowi prowadzonej na ca ym wiecie rz dy zachodnie wydaj wyroki mierci wykonywane przez tajne s u by Bez praworz dnego procesu bez prawa do obrony obarczone ryzykiem miertel

 • Title: Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb
 • Author: Egmont R. Koch Viktor Grotowicz
 • ISBN: 9788375549447
 • Page: 460
 • Format: Paperback
 • W wojnie przeciwko terroryzmowi prowadzonej na ca ym wiecie rz dy zachodnie wydaj wyroki mierci wykonywane przez tajne s u by Bez praworz dnego procesu, bez prawa do obrony, obarczone ryzykiem miertelnej pomy ki Zab jcza machina u ywa strzelc w wyborowych, bomb i trucizn Od niedawna egzekucje wykonuje si przy u yciu dron w, co cz sto powoduje tragiczne straty ubocW wojnie przeciwko terroryzmowi prowadzonej na ca ym wiecie rz dy zachodnie wydaj wyroki mierci wykonywane przez tajne s u by Bez praworz dnego procesu, bez prawa do obrony, obarczone ryzykiem miertelnej pomy ki Zab jcza machina u ywa strzelc w wyborowych, bomb i trucizn Od niedawna egzekucje wykonuje si przy u yciu dron w, co cz sto powoduje tragiczne straty uboczne Z punktu widzenia prawa mi dzynarodowego akcje te s nielegalne Koch po raz pierwszy opisuje kontrowersyjn polityk egzekucji tajnych s u b, kt ra praktykowana jest g wnie w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, ukazuj c j w kontek cie historycznym.Mord na pa stwowe zlecenie.Drony, strzelcy wyborowi, bomby, zamachy za pomoc trucizn dotychczas w wyniku egzekucji dokonywanych na zlecenie demokratycznie wybranych rz d w zgin o ponad 3000 ludzi bez procesu, bez prawa do obrony Egmon R Koch pokazuje w swojej pe nej napi cia ksi ce, e nie tylko STASI i KGB sta y ponad prawem Demaskuje skandaliczne praktyki mordowania, kt rymi Mosad i CIA, pod p aszczykiem walki z terroryzmem, pos uguj si wbrew prawu mi dzynarodowemu.

  One thought on “Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *