On Dakka Sonra Buffalo

On Dakka Sonra Buffalo G NTER GRASS y l nda Danzig de do du Hitler Gen lik Te kil t na zorla sokuldu y l nda askere al nd ve ya kadar Amerika l lar n elinde tutsak kald ift ilik maden i ili i jaz m zik ili

 • Title: On Dakka Sonra Buffalo
 • Author: Günter Grass Adalet Cimcoz
 • ISBN: null
 • Page: 220
 • Format: Paperback
 • G NTER GRASS 1927 y l nda Danzig de do du Hitler Gen lik Te kil t na zorla sokuldu 1944 y l nda askere al nd ve 1946 ya kadar Amerika l lar n elinde tutsak kald ift ilik, maden i ili i, jaz m zik ili i yapt , 1946 dan 1949 a kadar da ta oyma ve yontu zerine al t Frankfurt M da Prof Mages in yan nda D sseldorf G zel Sanatlar Akademisine giden Grass, 1952 dG NTER GRASS 1927 y l nda Danzig de do du Hitler Gen lik Te kil t na zorla sokuldu 1944 y l nda askere al nd ve 1946 ya kadar Amerika l lar n elinde tutsak kald ift ilik, maden i ili i, jaz m zik ili i yapt , 1946 dan 1949 a kadar da ta oyma ve yontu zerine al t Frankfurt M da Prof Mages in yan nda D sseldorf G zel Sanatlar Akademisine giden Grass, 1952 de nl heykelci Karl Hartung un rencisi oldu 1956 60 y llar aras nda ailesiyle Paris de kald Bir s re talya ve spanya da dola t ngiltere ile skandinav lkelerinde konferanslar vermek i in a r ld , oralarda En nl Alman yazar olarak alk land.Ama Grass as l n n Oyuncak Trampet Die Blechtrommel ile sa lad B t n ya ayan dillere evrilen bu roman, kendi yurdunda Pornografik tiksinti uyand ran, insan denen yarat irkefe soktu u ve sa ile e lendi i i in be enilmedi, ama ele tirmenlerin hemen hepsi kitab ok b y k edeb de er ta yan diye adland rd lar, vd ler ve en ok sat lan kitaplardan biri oldu Fransa 1962 de En iyi yabanc Roman d l n bu kitaba verdi.Grass n etkisinde kald n s yledi i yazarlar D blin, Unamuno, B chner, G Keller, Kleist, Melville, Jean Paul, Ringelnatz.Bir s r iir, hik ye, radyofonik ve tiyatro oyunlar vard r Bunlardan birka Sel Hochwasser ki perdelik oyun 1957 de yaz lm t r Day , Day Onkel, Onkel 4 perdelik oyun , On Dakka Sonra Buffalo Noch zehn Minuten bis Buffalo 1 perdelik oyun, 1957 de yaz lm t r Bu oyunda ka ak iki denizci, gemilerine rastl yorlar, ama bu gemi kad n olarak k yor kar lar na Grass bu oyunu i in yle demektedir Derin bir anlam ta mayan, daha ok soytar l a yakla an bir yap t 1958 de bir Bale librettosu yazm t r Ah lar Die K che , 1959 da gene bir bale librettosu olan Par a Boh as n yazm t r Stoffreste Otuz ki Di Zweiunddreissig Zaehne Dram , Ah Suzanne O Susanna jaz resmi ge ididir.Grass, hangi demokraside olursa olsun, su lu duruma d memek i in rne in hem do uda, hem bat da tiyatrolar n eser se me tutumuna kar ulu orta k lar yapm t r S k y netimi, Kilise yetkililerini ve tepkici politikay da protesto etmi tir Do u Almanya daki zg rl ks zl , zorla s n rlar yarat lmas n , tasarlanan ve uygulanan adaletsizli i de ulu orta bir ba na tefe koymu , b t n bunlara kar k lar yapm t r.Bat Berlin de ya amaktad r Orada, Stuttgart da, St Gallen de, resim sergileri a m t r Resimde sevdi i konular Ah lar, rahibeler ve ku lard r B t n kitaplar n kendisi resimler.Grass n ya am ve yap tlar st ne verilen tarihler ve edilen s zler gene de birbirine pek uymamaktad r.Adalet Cimcoz

  One thought on “On Dakka Sonra Buffalo”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *