Gülünç Hakikatler

G l n Hakikatler G l n Hakikatler ismi alt nda ne redilen bu eser daha evvel Serdenge ti mecmualar nda ayn ba l k alt nda kan f kralardan hik yelerden n ktelerden meydana gelmi tir Okuyucunun akl na yle bir sual ge

 • Title: Gülünç Hakikatler
 • Author: Osman Yüksel Serdengeçti
 • ISBN: 9757594180
 • Page: 402
 • Format: Paperback
 • G l n Hakikatler ismi alt nda ne redilen bu eser, daha evvel Serdenge ti mecmualar nda ayn ba l k alt nda kan f kralardan, hik yelerden, n ktelerden meydana gelmi tir Okuyucunun akl na yle bir sual gelebilir Mademki daha evvel ne redilmi , ne diye u k t buhran nda, bunlar tekrar ortaya at l yor Ba ka eserlerinizi bast rsan z daha iyi olmaz m yd Bu sual yekn G l n Hakikatler ismi alt nda ne redilen bu eser, daha evvel Serdenge ti mecmualar nda ayn ba l k alt nda kan f kralardan, hik yelerden, n ktelerden meydana gelmi tir Okuyucunun akl na yle bir sual gelebilir Mademki daha evvel ne redilmi , ne diye u k t buhran nda, bunlar tekrar ortaya at l yor Ba ka eserlerinizi bast rsan z daha iyi olmaz m yd Bu sual yeknazarda do ru ve hakl gibi g r n yorsa da mesele pek de yle de ildir Bir kere bu f kralar n o u, y llard r devaml surette aran lan, bir t rl ele ge meyen Serdenge ti nin eski say lar ndan aynen al nm t r kincisi mecmualarda kmayan baz f kra ve bulu lar da kitaba il ve etmi bulunuyoruz Bunlardan daha m him olan bir husus da, mecmuam zda en ok okunan, dilden dile, elden ele dola an k sm n G l n Hakikatler ad alt nda kan, f kralar, espriler oldu unu biliyoruz.Ger i bu f kralar n o u o zamanki h diselerden m lhem olarak yaz lm , bug n o eski canl l n kaybetmi tir, ama, hem o zamanki h diseler dedi imiz zaman ok eski bir zaman de ildir, h l bu h diseler haf zalarda ya amaktad r hem de bu f kralar n ekserisi, zaman denilen silindirin n nde ezilmeyecek kadar insano lunun ezel ebed zaaflar na temas etmektedir Arkada lar m z n ve okuyucular m z n u, G l n Hakikatler s tununda ne retti iniz f kralar bir kitap h linde toplasan za yolundaki arzular na uyarak bu kitab ne retmi bulunuyoruz Te ebb s ve gayret bizden tevfik ve tesir Allahtand r.Serdenge ti

  One thought on “Gülünç Hakikatler”

  1. İnkılap ruhu ve mantığını, Kemalizm'i anlamanıza yardımcı olacak güzel bir eser Bakmayın şahısların çoğu öldü ama tıpatıp aynıları bugün de mevcut

  2. Serdengeçti'nin müthiş bir mizahi zekası ve olayları realist bir şekilde mukayese etme yeteneği var. Türkiye'nin acımasız gerçeklerini okurken ülkeyi eriten etkenleri de görüyoruz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *