Atdzeja

Atdzeja Knuta Skujenieka Rakstu s jums dod priek statu par vienu no vi a liter r darba galvenaj m nozar m atdzejot ja veikumu no l dz dam Izlas jo viss atdzejotais vien s jum nav ietilpin ms ir apk

 • Title: Atdzeja
 • Author: Knuts Skujenieks
 • ISBN: 9789984751979
 • Page: 429
 • Format: Hardcover
 • Knuta Skujenieka Rakstu 5.s jums dod priek statu par vienu no vi a liter r darba galvenaj m nozar m atdzejot ja veikumu no 1970 l dz 2004dam Izlas jo viss atdzejotais vien s jum nav ietilpin ms ir apkopoti Knuta Skujenieka pasaules dzejnieku darbu atdzejojumi Ar le end ru auru apv ti sav laik bija vi a tulkotie sp a F.G.Lorkas, lietes G.Mistr las, grieKnuta Skujenieka Rakstu 5.s jums dod priek statu par vienu no vi a liter r darba galvenaj m nozar m atdzejot ja veikumu no 1970 l dz 2004dam Izlas jo viss atdzejotais vien s jum nav ietilpin ms ir apkopoti Knuta Skujenieka pasaules dzejnieku darbu atdzejojumi Ar le end ru auru apv ti sav laik bija vi a tulkotie sp a F.G.Lorkas, lietes G.Mistr las, grie a J.Rica, zviedra G.Fr dinga, kubie a N.Gi j na un daudzu citu autoru darbi 5.s juma beig s k atsevi a noda a ir iek auta Eiropas tautu dzeja no 2001d izdot kr juma Dziesma, ej viegli pa manu sirdi ar atdzejojumu paraugiem no septi desmit div m Eiropas mazo un lielo tautu valod m Atbildi uz jaut jumu, k p c Knutam Skujeniekam vajadz tu atdzejot, pal dz skaidrot pa a sac tais Man iet, ka ikvienam atdzejot jam piem t viena apgaismot jam rakstur ga patn ba dot latvie u dzejai to, k tai pa ai nav bijis Sast d t ja un koment ru autore Inta akl M kslinieks Aigars Ozoli.

  One thought on “Atdzeja”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *